Adatkezelési nyilatkozat

Az EU-College Group Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az EU-College Group Kft. („Szolgáltató”) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját és tájékoztatást nyújtson az érintetteknek a www.kulfoldimunkas.hu weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésekről.

Alapfogalmak

Az adatkezelés alapfogalmait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről határozza meg részletesen.

Jelen Szabályzat értelmezése során lényeges alapfogalmak:

2.1. Adatkezelő: az, aki az érintett adatai kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

A www.kulfoldimunkas.hu oldalon folytatott webáruházi értékesítés esetén annak üzemeltetője; (azaz aki magát a szolgáltatást végzi):

adatkezelő: EU-College Group Kft.

cégjegyzékszáma: 01-09-326566

adószám: 26368058-2-42

székhely: Magyarország, 1085 Budapest, József körút 69. fszt. 1.

munkaerőközvetítői engedélyszám: BP/0701/34365-3/2021-1262

postai címe (hivatalos levelezési címe):1085 Budapest, József körút 69. fszt. 1.

elektronikus elérhetősége (e-mail cím): info@kulfoldimunkas.hu

honlapjának címe: www.kulfoldimunkas.hu

Adatkezelő továbbá az a személy, akit jelen Szabályzat adott szolgáltatáshoz kapcsolódóan adatkezelőként nevesít.

Az adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama az egyes adatkezelések esetén:

A www.kulfoldimunkas.hu oldal látogatása esetén: a látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen. Az IP címek és azok adatai az érintettel nincsenek összeköttetésben. Ezen adatokat a rendszer néhány percig tárolja.

Hírlevél: hírlevélre történő feliratkozás esetén az e-mail cím megadása kötelező. Az adatkezelés időtartama az érintett kérésre történő törlésig tart.

A honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap esetén az EU-College Group Kft. az Ön nevét és e-mail címét és telefonszámát kezeli, amelynek célja a válaszadás. Az adatkezelés időtartama a cél megvalósulása.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Hol tároljuk az adatait?

Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség (“EGT”) területén, azon belül Magyarországon tároljuk és dolgozzuk fel.

Ki fér hozzá az adataihoz?

Az adatait kizárólag az EU-College Group Kft. munkavállalói vagy az EU-College Group Kft.-vel szerződéses viszonyban lévő egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, magánszemélyek láthatják. Személyes adatokat harmadik félnek az EU-College Group Kft. nem ad át, nem értékesíti vagy cseréli el marketing-, vagy egyéb célokból.

Adatfeldolgozás

Az EU-College Group Kft. külsős adatfeldolgozót nem alkalmaz.

Az Ön jogai

Hozzáférési jog:

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot az EU-College Group Kft.-vel, és személyes adatait e-mailben elküldjük.

Hordozhatósághoz való jog:

Amikor az EU-College Group Kft. automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga:

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.

A törléshez való jog:

Jogában áll bármely, az EU-College Group Kft. által feldolgozott személyes adatának törléséhez. (Kivételt képeznek a jogszabályokban előírt, kötelező adatmegőrzést előíró esetek).

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely jogos érdeke szerint történik. Nem folytatjuk személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A hírlevélről történő lemondás joga: A hírlevélről úgy mondhat le, hogy követi az erre vonatkozó utasításokat a hírlevél céljából küldött e-mailekben.

A korlátozás joga: Joga van kérelmezni, hogy az EU-College Group Kft. korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben az EU-College Group Kft. korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, az EU-College Group Kft.-nek korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
ha a feldolgozás jogtalan, kérheti a személyes adatai törlését, vagy kérheti személyes adatai korlátozását, ha az EU-College Group Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kár- és egyéb igényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.
Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért ügyfélszolgálati munkatársunk kezeli a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velünk a info@kulfoldimunkas.hu email címen.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:

Ha úgy gondolja, hogy a személyes adatait helytelenül dolgozzuk fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is.

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az EU-College Group Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés, és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelőgséggel az adatkezelés okozta károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárét.

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 -1- 391-1400

Fax: 06 – 1- 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Erre az esetre fenntartjuk a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatunkat egyoldalúan megváltoztassuk. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait vagy az Ön jogait érintő kérdésekről mindig értesítjük az érintetteket. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.